PRIVATUMO POLITIKA IR DUOMENŲ APSAUGA

UAB „SCG” saugo klientų privatumą, todėl šiame pranešime aiškiai ir atvirai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus bei UAB „SCG” taikomą duomenų apsaugą.

Šią Privatumo politiką (toliau – Politika) ir duomenų apsaugą taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „SCG” interneto svetainėse bei įsigyjate siūlomus produktus bei paslaugas.

UAB „SCG” interneto svetainės lankytojų duomenis renkame, o taip pat UAB „SCG” klientų duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir LR Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, sutinka gauti UAB „SCG” tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos UAB „SCG”. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje.

Apie UAB „SCG”
UAB „SCG”, juridinio asmens kodas 248528810, registruota adresu Klaipėdos g. 75, LT-37106 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registro Panevėžio filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: info@scg.lt; tel. nr. +37061815925. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas Tadas Mitkus.

UAB „SCG” renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi Svetainėje arba užsisakydami siūlomus produktus bei paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) prikdami prekes ir paslaugas.

Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia UAB „SCG” apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus UAB „SCG” renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su UAB „SCG” nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją.

Kaip UAB „SCG” renka bei naudoja Klientų asmens duomenis
UAB „SCG” yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi UAB „SCG” paslaugomis ar įsigyja UAB „SCG” platinamų prekių;
 • asmenis, kurie sutinka gauti UAB „SCG” rinkodaros medžiagą;
 • su UAB „SCG” susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • kandidatus į darbo vietą.

Renkami duomenys
Administruojant interneto svetainę bei diagnozuojant sutrikimus UAB „SCG” serverių darbe, gali būti naudojami lankytojų kompiuterių IP adresai. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai įprasta interneto serverių administratorių darbo praktika, kurią atlieka daugumos interneto serverių administratoriai.

Slapukų pagalba renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

Sąskaitos išrašymas, sutarties sudarymas, prekių bei paslaugų pardavimas bei teikimas. Tvarkomi asmens duonenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida).

Tiesioginė rinkodara
Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie UAB „SCG” siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsime pasiūlymus dėl UAB „SCG” prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu UAB „SCG” tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą.

Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl UAB „SCG” tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@scg.lt

Slapukai
Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis,funkcinis)
_ga

analitinis, kuris seka vartotojo veiksmus svetainėje

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje

2 metus

analitinis

_gid

analitinis, identifikuoja naudotoją

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje

24 val analitinis
_utma, _utmb, _utmc

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukas identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. 

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje

Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

_utmz

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje

Iki naršyklės uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.


Trečiųjų šalių paslaugos
Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje UAB „SCG” vardu ir teisėtais interesais naudojasi trečiosios šalies programine įranga „Google Analytics“ ir renka informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine, pavyzdžiui, fiksuoja Klientų veiksmus Interneto svetainėje ir nustato lankytojo elgesio modelius. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją UAB „SCG” galėtų pagerinti. UAB „SCG” nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“.

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Atvejai, kada męs galime atskleisti jūsų informaciją:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • jeigu tokia informacija yra vieša pagal galiojančius įstatymus ar kitų teisės aktų nuostatas;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytojo įmonės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@scg.lt

UAB „SCG” nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. UAB „SCG” atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: info@scg.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Šios politikos pakeitimai
Tam tikrais laiko intervalais UAB „SCG” peržiūri Politiką. Jei UAB „SCG” atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą UAB „SCG” interneto svetainėje.

Susisiekite su mumis
Jei pastebėjote saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite klausimų, susijusių su asmens duomenų ir privatumo saugumu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

El. Paštu: info@scg.lt
Tel.: +37061815927